HARMONOGRAM

Dzień I – 14 września (poniedziałek)
14.00 – 16.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM

16.00

Wystąpienie Gościa Specjalnego

16.10 – 16.50

SWZ na dostawy i usługi w świetle przepisów nowego pzp, w szczególności wyjaśnienie jej treści oraz zmiana istotna i nieistotna treści SWZ

16.50 – 17.30
17.30 – 17.50 Przerwa kawowa

Złożenie oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji, w tym: zmowy, blokowe starty, oferta z niską ceną, zawyżanie parametrów ocenianych w ramach kryteriów, nadużywanie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieskładanie dokumentów na wezwanie, bezprzedmiotowe odwołania

17.50 – 18.30

Wpływ nowego pzp na praktykę w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

18.30 – 19.10
od godz. 20.00 Uroczysta kolacja
Dzień II – 15 września (wtorek)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł na dostawy i usługi w świetle przepisów nowego pzp, w szczególności zakres przedmiotowy udzielania tych zamówień i sposób szacowania ich wartości, w tym definicja jednorazowego zakupu

9.00 – 9.40

Przykładowe kryteria selekcji w postępowaniach wieloetapowych na dostawy i usługi ¬ w praktyce i orzecznictwie

9.40 – 10.20

Oferta równoważna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi. Wykazanie przez wykonawcę równoważności w praktyce i orzecznictwie

10.20 – 11.00
11.00 – 11.30 Przerwa

Ustanowienie przez zamawiającego warunku udziału dotyczącego doświadczenia w realizacji usług finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym: kiedy zastosowanie takiego warunku przy usługach jest uzasadnione, a kiedy nie, korekty finansowe

11.30 – 12.10

Doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne na dostawy i usługi na przykładzie konsorcjum. Doświadczenie konsorcjum a doświadczenie członka konsorcjum w praktyce i orzecznictwie

12.10 – 12.50

Omówienie na bazie przepisów nowego pzp zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych

12.50 – 13.30
13.30 – 15.30 Przerwa obiadowa

Zamówienia in-house na usługi komunalne w praktyce i orzecznictwie

15.30 – 16.10

Elektroniczne instrumenty i procedury kontraktowania zamówień publicznych na dostawy i usługi, w szczególności dynamiczny system zakupów i katalogi elektroniczne

16.10 – 16.50
od godz. 19.00 Kolacja
Dzień III – 16 września (środa)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Zasady zawierania umów ramowych dla zamówień publicznych na dostawy, których wielkości i zakresu nie można z góry określić – w praktyce i orzecznictwie

9.00 – 9.40

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych na dostawy i usługi a cena jednostkowa. Ujemna cena jednostkowa i jej wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej w praktyce

9.40 – 10.20

Zasady zamawiania usług w dziedzinach kultury a usługi społeczne w praktyce i orzecznictwie

10.20 – 11.00

WŚRÓD PRELEGENTÓW

ZGŁOSZENIA 71 797 28 58 Olga Gutt Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem olga.gutt@presscom.pl